Vjeronauka

Hadis dana

"Melek Džibril mi je neprestano preporučivao da pazim komšiju, tako da sam pomišljao, da će komšija dobiti pravo nasljedstva u imovini komšije."
Buharija

istrazivanja-2011

Članci

Održan dvodnevni seminar na FIN-u za svršenike islamskih fakulteta u inostranstvu

Shodno zaključku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 03-08-2-1099/12, na dan 16.  redžeba 1433.h.g./06.06.2012. godine, Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta u saradnji sa Fakultetom  islamskih nauka u Sarajevu je pripremila za realizaciju dvodnevni intenzivni seminar za vjeroučitelje koji su završili islamske fakultete u insotranstvu, radi ekvilibracije obrazovnog profila vjeroučitelja u BiH, koji je održan 23. i 24.06. 2012. godine.

vjero-dvodnev-seminar-fin-2012-1

Seminar je održan po sljedećem planu:

PROGRAM DVODNEVNOG SEMINARA NA FIN-U

ZA VJEROUČITELJE SVRŠENIKE ISLAMSKIH FAKULTETA U INOSTRANSTVU

SUBOTA, 23.06.2012.

Vrijeme

Tema

Predavač

9:30

Dolazak i evidencija učesnika seminara

 

10:00

Ašare

 

10:05

Otvaranje seminara

Mr.sc. Nezir Halilović

10:30

I predavanje: Osobenosti islamske kulture i civilizacije u BiH i njene implikacije na nastavu vjeronauke

Prof.dr. Ismet Bušatlić

11:30

Pitanja, razgovor i komentari

 

11:45

Kafe pauza

 

12:00

II predavanje: Normativni aspekt djelovanja Islamske zajednice u BiH

Mensur Karadža, prof.

12:45

Pripreme za podne-namaz

 

13:00

Podne namaz i ručak

 

14:00

III predavanje: Temeljna nastavna umijeća u nastavi islamske vjeronauke

Mr.sc. Nezir Halilović

15:00

Radionica

 

16:00

Rezultati radionice

 

 

Nedjelja, 24.06.2012.

Vrijeme

Tema

Predavač

9:30

Dolazak i evidencija učesnika seminara

 

10:00

Otvaranje drugog dana seminara

 

10:15

I predavanje: Islamska zajednica u BiH prije i nakon vraćanja islamske vjeronauke u redovno školstvo

Mr. Muharem Omerdić

11:15

Kafe pauza

 

11:30

II predavanje: Metodika islamske vjeronauke u BiH od perioda agresije do danas

Prof.dr. Refik Ćatić

12:30

Pitanja, razgovor i komentari

 

13:00

Podne namaz i ručak

 

14:00

III predavanje: Savremene nastavne strategije u pripremi i izvođenju nastave islamske vjeronauke

Mr.sc. Dina Sijamhodžić-Nadarević

15:00

Radionica:

 

16:00

Rezultati radionice

 

16:30

Dodjela uvjerenja i certifikata

 

Seminaru su mogli pristupiti samo vjeroučitelji koji su elektronski ili poštom uredno podnijeli zahtjev za učešće na seminaru na propisanom obrascu. Svi prisutni vjeroučitelji su dobili uvjerenja o pohađanju seminara nakon čega će dobiti certifikate na neodređeno.

 

Nakon seminara izvršena je evaluacija seminara i svako od učesnika je imao priliku da na anonimnom upitniku iznese svoje stavove i viđenje seminara. Evaluacijski listovi su dali sljedeće rezultate.

 

ANALIZA EVALUACIJSKOG LISTA SEMINARA

1. Šta vam je na ovom seminaru najviše koristilo?

- Informacije o procesu održanja islama na ovim prostorima su me još više motivisale u radu iako sam mnogo napredovao u ove tri godine rada, ovaj seminar je opet ponuido mnogo.

- Ne mogu izdvojiti ni jedno od predavanja. Svako predavanje je polučilo rezultate i ostavilo traga.

- Poticaj i davanje  konkretnih primjera koji se tiču stručne literature

- Predavanje prof. Dine Sijamhodžić-Nadarević i predavanje prof.dr. Refika Ćatića

- Konkretni prijedlozi koje je dala mr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

- Izlaganje prof. Bušatlića, inicijativa o tome da se pruži prilika za razmjenu iskustava

- Teško je nešto posebno izdovijiti. Uglavnom iskustva koja su profesori prenijeli na nas

- Radno iskustvo i praktično znanje predavača

- Proširio mi je određene vidike u pogledu same metode u nastavi. Dao mi je stimulaciju i ulaganje većeg truda u samim pripremama

- Predavanje mr. Dine Nadarević

- Metodika u nastavi i podaci o vjeronauci u prijašnjim vremenima

- Iskustva uvaženih profesora

- Savremene nastavne metode i strategije u pripremi i izvođenju nastave islamske vjeronauke

- Konkretne ideje iz metodike islamska vjeronauke

- Životna iskustva predavača

- Predavanje mr. Dine Nadarević, potom životna iskustva mr. Muharema Omerdića

- Metode i način rada sa učenicima, na koji način ih najlakše zainteresirati (kojim metodama)

- Izlaganje prof.dr. Ismeta Bušatlića i izlaganje magistrice Dine Nadarević

- Predavanje profesora Bušatlića

- Sva predavanja su na svoj način korisna

- Dosta novih informacija o metodi pristupa nastavi, učenicima, pripremama za nastavu...

- Nova saznanja o islamu u BiH, o zakonu o vjerama

- Povezanost Bošnjaka i našeg bivstvovanja u Bosni sa vjeroučiteljima

- Nova saznanja i informacije

- Korisne metode koje ću koristiti u svojoj nastavi

- Korisne informacije vezane za metodiku i didaktiku u nastavi

- Nove informacije o metodici i didaktici u nastavi

- Uslov za dobijanje certifikata

- Predavanje profesora Refika i Muharem ef., te izlaganje profesorice Dine

- Dosta korisnih primjera za poboljšanje rada u nastavi i poticaj za unaprjeđenje individualne stručnosti

- Sve ponuđeno je i veoma kroisno, posebno izlaganje gđe. Dine

- Druženje sa istaknutim profesorima, njihov stav, autoritet i ogromno znanje

- Puno primjera za konkretne teme i unošenje motivacije i emocija od strane predavača, te ljepota prezentacije

- Konkretizacija informacija kroz primjere, te primjeri koje je naveo Muharem ef,. Omerdić kao velika ilsutracija za veliko zalaganje na ovom putu

- Na ovom seminaru je sve bilo korisno bez izuzetaka

- Savjeti koji su aktuelne prirode

- Kreativne PPT putem kojih je planirano gradivo bolje pojašnjeno

- Druženje

- Sam susret je bio vrlo koristan, ako i metodička i didaktička predavanja

 

 

2. U kojoj je mjeri ovaj seminar ispunio vaša očekivanja?

semin-vp-sluz-fin-2012-1

3. Šta je ovaj seminar moglo učiniti sadržajnijim?

- Možda više primjera kreativnih radova u nastavi da je prikazano

- Bio je veoma sadržajan

- Duže trajanje seminara, više primjera praktičnih, više profesora

- Sve teme su mi bile korisne i instruktivne, takoda ne bih ništa mijenjala

- Konkretni zadaci nema tokom seminara koje smo odmah trebali riješiti

- Radionice

- Nema posebnih prijedloga

- Aktivnije i opuštenije radionice, posebno sa dr. Ćatićem

- Mislim da je za ovo vrijeme bio dovoljno sadržajan

- Više teoretske nastave kroz rad u grupama

- Interakcija, manje gradiva. Da bude zaokružen čas

- Mislim da je ovaj seminar s obzirom na kratkoću vremena postigao maksimum

- Kao što kaže prof. Refik Ćatić: Veća mogućnost međusobne diskusije i komunikacije

- Za ovakvu vrstu seminara nemam primjedbi

- Više radionica i rada u grupama

- Smatram da je seminar bio dovoljno sadržajan, imajući u obzir kratko vrijeme da se predoči opće gradivo iz metodike

- Zadovoljan sam tokom seminara

- Radionice

- Predavanje profesora sa IPF-a u Zenici: Adilović, Kurdić, Halilović i dr.

- Više profesora na seminaru

- Djelovi pojedinih predavanja su se preklapali

- Ovaj seminar je bio kroistan, ali mislim da su neka predavanja bila preduga

- Radionice

- Upute za uspješniji rad u srednjoj školi

- Više dijaloga

- Malo više obostrane komunikacije

- Dovoljno je bilo

- Više vremena za razgovor o problemima NPP-a i udžbenika

- Priodržavanje vremena, vremenskih termina

- Praktičan dio

- Nemam primjedbi

- Ne bih dodao ništa posebno

- Na ovom seminaru je sve bilo korisno

- Da smo mi mogli sve vrijeme iznijeti svoja iskustva

- Limitiranje predavača vremenskim tajmingom

- Radionica u standardnoj U postavi sa kreativnim radnim zadacima

- Radionice

- Više vježbe,a  manje torije. Praktično prikazati određene teorije

 

4. Šta će se promijeniti u vašem radu kao posljedica ovog seminara?

- Seminar me potakao da još odgovornije i upornije obavljam svoju dužnost i obavezu

- Bolja (veća saradnja) sa Rijasetom Islamske zajednice i komuniakcija sa profesorima na FIN-u i u Rijasetu, kako bi nastava koju ja radim bila još bolja

- Ovaj seminar me potakao da se i ubuduće trudim u organizaciji nastavnog sata i rada sa djecom, te da se svakako upotpunjujem u svom radu

- Bolja formualcija ciljeva i zadataka časa

- Vjerujem da ću raditi puno više na tome da ostvarim bolju saradnju sa VPS-om Rijaseta a i sa drugim kolegama. Kvalitetnije i ozbiljnije ću se pripremati za nastavu

- Poboljšat će se mnoge metode i pristupi

- Vodit ću više računa o pripremanjima za nastavu i učeničkom ocjenjivanju svog rada

- Motivisao sam se za dalje doškolovavanje po pitanju metodike u nastavi

- Da bude ozbiljniji pristup časovima

- Pokušat ću primijeniti nova iskustva u svome budućem radu. Uvidio sam da dosta novih stvari i tehnika mogu primijeniti u realizaciji nastavnih jedinica

- Svakako novi slajdovi i sksutva

- Kvalitetniji angažman u nastavnom procesu

- Neka od iskustava ću pokušati prenijeti svojim učenicima

- Poboljšat će se kontrola časa, kreativnost, nove metode, itd.

- Dosta toga, kreativna saznanja su mi pomogla

- Dodatno mi je ojačao elan – želju za radom i trudom, iako je nije nedostajalo ni prije

- Ne znam, ali je uzrok za ozbiljnije shvatanje mojih dužnosti spram vjeronauke

- Mnogo

- Više se neću žaliti na uslove u kojima se drži nastava imajući u vidu uslove u kojima su radili prethodnici

- Kao posljedica ovog seminara mislim da ću se više posvetiti multimeidjalnim pripremama

- Neće ništa. Nastavit ću se truditi da unaprijedim svoj rad i da ga učinim što zanimljivijim i korisnijim za djecu

- Mnogo toga u metodama rada s djecom

- Više ću se potruditi u realizaciji časova

- Ozbiljniji pristup nastavi

- Mislim da sam saznao dosta novih informacija koje ću se potruditi da primijenim

- Nove informacije

- I dobijanje trajnog certifikata

- Raznovrsnost u metodama

- Puno je stvari korisnih koje su kazane, većinu sam od metodike poznavao, ali ima nekih informacija koje su za mene nove

- Ovaj seminar je bio dobar energent za mene, te mnogo ćešće ću koristiti energente u nastavi

- Predaniji i stručniji rad

- Nadam se da će se mnoge stvari promijeniti nabolje. Pratim literaturu, ali ovo je pravo osvježenje

- Izrada didaktičkog materijala, prisanje priprema za čas, te povećavanje ulaganja svojih sredstava u osavremenjivanje nastave

- Više primjera iz metodike

- Još više se potruditi oko priprema i izgraditi ljepši i još bolji odnos prema učenicima

- Aktivnije ću se baviti svim djelovima nastavnog procesa bez obzira na to koliko će to uzeti moga vremena, niti materijalnih sredstava

- Nadam se da ćemo biti još odgovorniji u svome radu

- Mnogo više sigurnosti preciznosti u radu

- Sve ideje koje sam naučio putem PPT ili razmjene infomacija implementirat ću na djelu

- NIŠTA

- Upotreba više novih metoda u nastavi

- Više sadržaja konkretnih tema, ali kraćih i prinatnje svih sadržaja za učesnike ili snimanje na CD

- Okoristit ću s enekim inovativnim metodama i čuo sam neke nove korisne izvore i literaturu

 

5. Kakav je vaš opći dojam o seminaru?

semin-vp-sluz-fin-2012-2

 

6. Molim vas da napišete svoje komentare o seminaru.

Odličan seminar. Nemam zamjerki. Jedino bih volio kada bi bilo više pokušaja da se prevedu neki sadržaji iz drugih zemalja koji bi nam još više olakšali nastavu

- Seminar je pobudio kod mene nove kreativnosti u radu i isti zaslužuje svaku pohvalu

- Super je organizirano, sve je super

- Seminar je bio jako koristan i zanimljiv

- Veoma zanimljivo osmišljen i sa temama o islamu u BiH, normativnim aspektima djelovanja IZ-e, o počecima podučavanja i teme iz metodike i didaktike. Poruke su jasne J

- Ciljevi seminara nisu bili dovoljno jasni. Mislim da bi seminar bio koristan i drugim kolegama, jednako kao i kolegama koji su studirali u inostranstvu

- Jako koristan

- Seminar je bio jako edukativan i poučan, jak angažman Rijaseta i VPS-a o statusu i stanju predmeta i nastavnika vjeronauke, a dio te brige je i ovaj seminar

- Odličan izbor predavača. Možda uvesti više discipline u vremenskim ograničenjima. Na uzor Isa bega obezbijediti musafirhane i sl.

- Prebukiran, puno informacija

- Hvala Allahu koji nam je dao našu ulemu koja razumije stanje našeg naroda i koja nam u tom duhu daje savjete i podučava nas. O ovom seminaru sve najbolje.

- Nemam komentara, sve je OK

- Zadovoljan sam

- Izuzetno uspješan

- Seminar je ispunio sva moja očekivanja

- Sve pohvale za organiziranje ovakvog seminara

- Seminar je većim dijelom bio koristan

- Preopširno

- Korisno

- Seminar je bio sadržajana i kroistan, zbog predugih predavanja, možda je bilo malo monotono

- Sve najbolje mogu da kažem o seminaru

- Seminar je bio vreoma koristan, teme su bile zanimljive i korisne

- Mogao se sažeti u jedan dan

- Veoma dobro organiziran i profesionalno obrađen

- Dobar seminar i prilično dobro organiziran

- Sve je OK. Po meni jedina greška je neobezbjeđivanje smještaja

- Kratko, ali veoma korisno

- Jako koristan, svaka pohvala. Dobor što je bo raznovrstan temama. Posebno su mi se svidjela predavanja Muharem ef. Omerdića i prof. Ismeta Bušatlića. Pošto znam od metodike nešto, te teme su mi bile onako suhoparne i duge

- Seminar je zadovoljio. Teme su bile dobro odabrane, preavači su bili jako dobri

- Profesori i predavači su bili dobro osvježenje za mene u naučnom smislu

- Seminar je za svaku pohvalu – samo još da se izjednači broj predavača žena i muškaraca

- Drago mi je što sam imao čast ne samo da slušam, ove prethodno istaknute profesore već i da se družim sa njima

- Kvalitetniji pristup u pripremi za čas i veća kreativnost u nastavi

- Sve je dobro , jedino što su mnogi opterećeni daljinom, prijevozom i temperaturom

- Sve najbolje

- Odlično je sve izvedeno, ali s obzirom da se potenciralo na nastavim metodama i didaktici predavači su mogli imati na umu i vrijeme. Koliko možemo aktivno pratiti kad je izneseno „more“informacija

- Seminar je odličan, dobro osmišljen i veoma koristan

- Vrlo učinkovit, sa mnogo konretnih informacija

- Podržavam ga. Učestit sa istim u perspektivi

- Klasična predavanja, treba nam više interakcije

- Treba ih biti češće, po raznim gradivima

- Pridržavanje satnice i uključivanje nekoliko vjeroučitelja u servis seminara radi bolje efikasnosti

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH