Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

A+ A A-

Članci

Uputstvo o provođenju izbora

GLAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 03-03-3-2920/14

Datum, 14. muharrem 1436. h.g.

            07. novembar 2014. godine

 

U skladu sa članom 50. Izbornih pravila – Prečišćeni tekst, Glavna izborna komisija je na sjednici održanoj dana 11. muharrema 1436.h.g., odnosno 04. novembra 2014. godine u Sarajevu, donijela sljedeće:

U P U T S T V O

o primjeni Izbornih pravila i provođenju izbora u Islamskoj zajednici

 

1.

-          Ovim Uputstvom o primjeni Izbornih pravila i provođenju izbora u Islamskoj zajednici se daju uputstva i smjernice u pogledu primjene i provođenja Izbornih pravila i organizacije i provođenja izbora u Islamskoj zajednici s ciljem obezbjeđenja efikasnosti i zakonitosti izbornog procesa u Islamskoj zajednici.

2.

-          Aktivno biračko pravo u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio 18 godina života i koji izvršava svoje obaveze u džematu.

-          Aktivno biračko pravo znači pravo biranja koje se ostvaruje izlaskom na izbore i glasanjem za utvrđene kandidate.

-          Radi realizacije ovoga prava džemati i medžlisi se zadužuju da, prije održavanja izbora, sačine biračke spiskove na bazi evidencija o članstvu, na način da se može sa sagurnošću utvrditi, prema godinama članstva, ko ima aktivno i pasivno pravo na izborima u IZ-i. Također, birački spiskovi trebaju sadržavati informacije iz kojih će se moći utvrditi status birača u pogledu njegovog prebivališta, odnosno boravišta. Svaki medžlis je dužan da ima spiskove u elektronskoj formi.

-          Birački spiskovi trebaju biti otvorenog karaktera tako da se mogu upisati i oni pripadnici džemata koji svoje aktivno biračko pravo dokažu na dan izbora.

-          Prilikom glasanja od pripadnika džemata će se zatražiti legitimacija i svojeručan potpis, na za to određenom mjestu, na biračkom spisku u svrhu evidencije.

-          Odmah nakon zatvaranja glasačkog mjesta birački spisak se zaključuje sa posljednjim brojem na spisku te se isti potpisuje od strane svih članova biračkog odbora.

3.

-          Pasivno biračko pravo u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio 18 godina života, koji je član IZ-e najmanje tri godine prije izbora i koji izvršava svoje obaveze u džematu.

-          Pasivno biračko pravo znači pravo punoljetnog pripadnika džemata da bude biran u organe za koje se provode izbori.

-          Ovo pravo se ostvaruje učestvovanjem na izborima u svojstvu kandidata.

-          Da bi neki pripadnik mogao biti kandidat potrebno je da plaća članarinu i izvršava svoje obaveze u džematu na način kako je to propisano normativnim aktima medžlisa. Isto se odnosi i na aktivno biračko pravo.

-          Prilikom sastavljanja kandidatskih lista obaveza je voditi računa da kandidati imaju karakteristike koje su Ustavom Islamske zajednice propisane kao obeveze svih pripadnika Islamske zajednice (Član 26. Ustava):

  1. da se pridržava islamskih normi, štiti islamske vrijednosti i čuva islamske običaje;
  2. da poznaje i primjenjuje propise Islamske zajednice;
  3. da plaća članarinu i daje redovne doprinose i druge priloge za potrebe Islamske zajednice;
  4. da čuva ugled i jedinstvo Islamske zajednice;
  5. da je svojim stručnim znanjem i islamskim ponašanjem stekao ugled u džematu u kojem djeluje i sredini u kojoj živi (Član 16. Ustava);
  6. da svojim djelovanjem i ponašanjem doprinosi da se ispoštuje ustavni princip prema kojem se u tumačenju i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici primjenjuje maturidijski akaid i hanefijski mezheb (Član 7. Ustava).

-          U skladu sa preporukom Sabora i Rijaseta svi organi koji učestvuju u organizaciji i provođenju izbora pozvani su da preporuče, ohrabre i potaknu što veće učešće žena i mladih u izborima za organe Islamske zajednice.

4.

-          Birački odbori, kao i sva druga tijela i komisije koje učestvuju u provođenju izbora, dužni su se detaljno upoznati sa Izbornim pravilima i drugim propisima kojima se uređuje procedura izbora.

-          Birački odbori su dužni blagovremeno preuzeti od medžlisa glasačke listiće za 0džematski odbor, skupštinu medžlisa i tijelo za izbor sabornika, kao i obrasce zapisnika, te ih čuvati u sređenom stanju i na sigurnom mjestu do održavanja izbora.

-          Na dan održavanja izbora birački odbor je dužan osigurati da biračko mjesto bude otvoreno od 09-19 sati.

-          Birački odbor je dužan obezbijediti kutije za svaku kandidatsku listu posebno i na svaku nalijepiti obrazac glasačkog listića.

-          Birački odbor je ovlašten da daje uputstva o glasanju ali bez utjecaja na volju birača.

-          Član džemata koji nije sposoban sam obaviti čin glasanja (nepismeni, slijepi i sl.) može dovesti pratioca koji će glasati za njega ili može zatražiti od druge osobe koja se nađe na biračkom mjestu da u njegovom prisustvu obavi glasanje umjesto njega

5.

-          Prije utvrđivanja prijedloga kandidatskih lista za članove džematskog odbora, predstavnike u skupštinu medžlisa te za tijelo za izbor sabornika džematski imam i predsjednik džematskog odbora će osigurati inicijalne prijedloge od strane džemata na prigodan način.

-          Prilikom kandidiranja obavezno se treba voditi računa da kandidati iz jednog džemata budu pripadnici tog džemata sa stalnim prebivalištem u džematu, izuzev u onim džematima koji, zbog progona i raseljavanja stanovništva te nedovoljnog povratka, nisu u mogućnosti ostvariti ovaj princip. O potrebi provođenja izbora po principu boravišta odlučivat će Glavna izborna komisija.

-          Sastavljači prijedloga kandidatske liste iz ovoga člana su dužni potvrditi medžlisu, pisanom izjavom sadržanom u prijedlogu kandidatskih lista, postojanje saglasnoti predloženih kandidata da prihvataju kandidaturu.

6.

-          Glasanje se provodi putem glasačkih listića koje izrađuje i svojim pečatom ovjerava medžlis.

-          Glasački listići se trebaju blagovremeno predati biračkim odborima uz potvrdu o broju izrađenih i predatih glasačkih listića za određeni džemat.

-          Svaki glasački listić treba da sadrži: naziv organa ili tijela za koje se vrši izbor, redne brojeve i imena kandidata, naznaku koliko se kandidata bira te pečat nadležnog organa.

-          Na glasačkim listićima glasač zaokružuje redne brojeve pod kojima su upisani kandidati kojima on daje svoj glas.        

-          Glasački listić neće biti važeći ukoliko je zaokruženo više kandidata od broja koji se bira.

-          Glasački listići na kojima je vršeno bilo kakvo prepravljanje, dopisivanje ili potpisivanje, smatrat će se nevažećim.

-          Birački odbor, odmah nakon što je isteklo 19,00 sati i nakon što se uvjerio da nema više glasača koji čekaju da izvrše postupak glasanja, pristupa javnom utvrđivanju rezultata glasanja, što znači da zainteresirane džematlije mogu prisustvovati činu prebrojavanja glasačkih listića sve do utvrđivanja konačnih rezultata glasanja.

-          Prilikom brojanja glasačkih listića birački odbor će odvojiti važeće od nevažećih glasačkih listića.

-          Nakon prebrojavanja glasačkih listića birački odbor će sačiniti zapisnik o rezultatima glasanja na biračkom mjestu za svaku kandidatstku listu odvojeno, te kompletan materijal, najkasnije u roku od 24 sata dostaviti Okružnoj izbornoj komisiji.

7.

-          Biračko mjesto mora biti u objektu Islamske zajednice.

-          Pripadnici džemata moraju biti blagovremeno obaviješteni o mjestu održavanja izbora tj. biračkom mjestu.

-          Birački odbor se zadužuje da raspored na biračkom mjestu organizira tako da se ispoštuje princip tajnosti glasanja.

8.

-          Prilikom sastavljanja kandidatske liste za članove izvršnog odbora medžlisa Okružna izborna komisija će osigurati inicijalne prijeloge putem medžlisa, a uz vođenje računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

-          Glasanje za članove izvršnog odbora se provodi na jedinstvenom glasačkom listiću koji se ovjerava pečatom muftijstva. Glasački listić treba biti koncipiran na način da bude osigurana primjena člana 23. stav 3. Izbornih pravila, odnosno izmjene i dopune ovoga člana.

-          Izabranim se smatraju oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova, uz obavezno poštivanje kvote zaposlenika u izvršnim odborima koja je predviđena Izbornim pravilima, a o čemu će se, također, odlučivati na temelju broja dobivenih glasova.

-          Pod zaposlenicima u smislu prethodnoga stava se podrazumijevaju lica koja imaju zasnovan radno-pravni status u medžlisu i koja su angažovana za obavljanje privremenih i povremenih poslova.

-          Kandidati za članove izvršnog odbora medžlisa su dužni potpisati izjavu o prihvatanju kandidature koja će biti jedinstvena za sve medžlise te dostaviti kratku biografiju.

9.

-          Prilikom sastavljanja prijedloga kandidatske liste za izbor sabornika sa svog područja okružne izborne komisije će osigurati inicijalne prijedloge putem muftijstava.

-          Glasanje za članove Sabora se provodi na jedinstvenom glasačkom listiću koji se ovjerava pečatom muftijstva, a pravi na temelju kandidatske liste utvrđene od strane Glavne izborne komisije.

-          Kandidati za članove Sabora su dužni potpisati izjavu o prihvatanju kandidature koja će biti jedinstvena za sve kandidate te dostaviti kratku biografiju.

Predsjednik Glavne izborne komisije

          ____________________

                 Mensur Karadža s.r.

Stavovi autora tekstova objavljenih na web portalu www.rijaset.ba ili sadržaji preuzeti iz drugih medija nisu nužno i zvanični stavovi Rijaseta IZ u BiH